วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบบนเว็บไซต์ด้านล้างได้เลยครับ

วิชาคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 20 ข้อ คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

นักเรียนชั้น ม.5 วิชาที่นักเรียนจะได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบ DBMS ตลอด 2 เทอม โดยในเทอมที่ 1 นะเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ส่วนประกอบของฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง และการสร้างแบบสอบถามเบื้องต้น ส่วนในเทอมที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการสร้างแบบสอบถามชนิดต่าง ๆ การสร้างฟรอร์ม การสร้างรายงาน ฯลฯ โดยคะแนนเก็บในแต่ละเทอม นั้นจะเก็บ 60 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน และสอบปลายภาค 20 คะแนน รวมแล้ว 100 คะแนน/เทอม ..