วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

ห้องคอมพิวเตอร์

ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ในกิจการต่างๆอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์จึงนับว่ามีความสำคัญ เยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่มีความรู้ทาง ด้านคอมพิวเตอร์  จะเป็นผู้อยู่ในสังคมอย่างเสียเปรียบ
ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรว่า ควรเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทบางกอกซอฟแวร์จำกัด ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ทางโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ดังนี้

·  สร้างความคุ้นเคยในการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะสามารถเข้าสู่สังคมยุคอุตสาหกรรมในอนาคต
·  ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียนในระดับอนุบาล และประถมศึกษาตอนต้น
·  เพื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
·  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำงานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ
·  สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับความพร้อม และวุฒิภาวะของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและไม่เกินความสามารถของผู้เรียน
·  ใช้เป็นสื่อในการพัตนาความคิดของผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทายาศาสตร์ และ ภาษา
·  เสริมทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ในระดับมัธยมศึกษา อาทิเช่น พิมพ์เอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การใช้ตารางการทำงาน และการพิมพ์ดีดแบบสัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์
·  สอดแทรกความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียน โดยสอดคล้องกับวุฒิภาวะและความพร้อมของผู้เรียนเป็นสำคัญ


http://www.sudsawen.th.edu/blnk.gif

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น