วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการห้องคอมในฝัน

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการ “โครงการคอมพิวเตอร์ทั่วไทย” มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนรู้ ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในสังคมชนบทให้ทัดเทียมกับสังคมเมือง เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศในอนาคต 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มูลนิธิฯ จะบริจาคให้กับโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ มูลนิธิฯจึงได้จัด “โครงการห้องคอมในฝัน” เพื่อให้ห้องคอมพิวเตอร์ตามโรงเรียนต่างๆ สามารถใช้งาน และเป็นสื่อในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด โดยมูลนิธิจะสำรวจ “ห้องคอมพิวเตอร์” ในแต่ละโรงเรียนและส่งทีมอาสาสมัครไปดำเนินการปรับปรุงเป็นรายๆไป โดยเริ่มตั้งแต่การจัดการในเรื่องของการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอคอมพิวเตอร์ เครื่องชีพียู เครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ รวมถึงจัดการในเรื่องระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน เช่น การเดินสายLan การเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต และซ่อมแซม แก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้
สำหรับโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์จากทางมูลนิธิฯ แล้ว อาจจะขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และการจัดการระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน รวมทั้งการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ทางมูลนิธิฯ จึงจัดทำ “โครงการห้องคอมในฝัน” ขึ้น เพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงต่อโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากทางมูลนิธิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น