ผู้จัดทำเว็บ

   นายสลานนท์  ไทยเขียว  ชื่อเล่น  ก้อง
    น.ส.แก้วสุณี    ถมยา       ชื่อเล่น เฟิร์น
น.ส.กนกวรรณ ตายิ่ง        ชื่อเล่น กุ้ง
 นายภูวดล       สุขเจริญ   ชื่อเล่น บิ๊ก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
ต.ยกกระบัตร  อ.บ้านแพ้ว
จ. สมุทรสาคร