ประวัติอาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์


  
 นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
อำเภอบ้านแพ้ว    จังหวัดสมุทรสาคร

       ประวัติส่วนตัว
                                            ชื่อ นางสาวธัญญธร   พงษ์ประวัติ                  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย.
                                            เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552.
                                            สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร         กระทรวง ศึกษาธิการ.
                                            บรรจุครั้งแรกที่ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์.
                                            รวมอายุราชการ   2              ปี    -    เดือน      (นับถึงวันที่     26  มิถุนายน2554    )
                                            สถานที่ทำงานปัจจุบันโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์.
                                            คติพจน์ในการทำงาน ทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว              
ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
..
วุฒิ/วิชาเอก
หลักฐานอ้างอิง
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดาวดึงษ์
2538


มัธยมศึกษา(ม.1 – .3)
โรงเรียนถาวรานุกูล
2541


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
2544


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
2546


ปริญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  วิทยาเขต วังไกลกังวล
2549
บธบ.
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
2550
วิชาชีพครู