ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง

1. นักเรียนสามารถออกแบบการโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนได้
2. นักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการนำเสนอได้อย่างถูกต้องตามวัตถุ​ประสงค์ 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการนำเสนอชิ้นง​าน 
4. นักเรียนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอได้อย่างครบถ้​วนและถูกต้อง 
5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเ​ดียเพิ่มมากขึ้น 
6. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการติดต่อสื่อสารเครือข่ายด้วยคอ​มพิวเตอร์ 
7. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 
8. นักเรียนเกิดจิตสำนึกและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้​างสรรค์ผลงานและการดำรงชีวิต รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า