วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

นักเรียนชั้น ม.5 วิชาที่นักเรียนจะได้รับความรู้เรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบ DBMS ตลอด 2 เทอม โดยในเทอมที่ 1 นะเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ส่วนประกอบของฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง และการสร้างแบบสอบถามเบื้องต้น ส่วนในเทอมที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการสร้างแบบสอบถามชนิดต่าง ๆ การสร้างฟรอร์ม การสร้างรายงาน ฯลฯ โดยคะแนนเก็บในแต่ละเทอม นั้นจะเก็บ 60 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน และสอบปลายภาค 20 คะแนน รวมแล้ว 100 คะแนน/เทอม ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น