ระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระเบียบการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (๓๐๗ , ๓๐๙/๑ , ๓๐๙/๒)
๑.      ก่อนเข้าห้องให้นักเรียนถอดรองเท้าวางบนชั้นวางให้เรียบร้อย หรือกรณีที่ชั้นวางเต็มให้
วางเรียงที่ด้านล่างให้เรียบร้อย
๒.    เมื่อนักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วพบว่าเครื่องหรืออุปกรณ์
ที่ใช้ชำรุด มีปัญหาการใช้งานให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ผู้สอนโดยด่วน 
๓.    ห้ามติดตั้งดาวน์โหลดหรือคัดลอก เคลื่อนย้ายโปรแกรม ทุกประเภทลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยไม่ได้รับอนุญาต
๔.    ห้ามถอดเปลี่ยน เคลื่อนย้าย อุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์                   
๕.    ในกรณีที่ผู้สอนอนุญาตให้เล่นเกม หรือใช้อินเตอร์เน็ตจะอนุญาต ดังนี้
-  กรณีเล่นเกมส์
   ให้นักเรียนเล่นเกมบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และเป็นเกมส์ที่ไม่เน้นความรุนแรง หรือเป็น
    เกมส์ที่ไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม จริยธรรม
-  กรณีเล่นอินเตอร์เน็ต
   ไม่เปิดเว็บที่ไม่เหมาะสม และไม่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ทุกประเภท โดยไม่ได้รับอนุญาต
๖.     ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องปฏิบัติการในช่วงที่มีกิจกรรมโรงเรียน ดังนี้   
-  สอบกลางภาค / ปลายภาค  ,  กีฬาสี  ,  ลูกเสือ
*  หลังจากกิจกรรมอนุญาตให้ใช้ได้ตามปกติ
๗.    ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม น้ำเปล่า เข้ามารับประทานในห้อง
๘.    ในกรณีที่นักเรียนใช้บริการในช่วงที่มีการเรียนการสอนของวิชาอื่น นักเรียนจะต้องมี
ใบขอออกนอกห้องเรียน ก่อนมาใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๙.     การไม่รักษามารยาท คำพูด ความประพฤติต่อผู้ให้บริการ